SL
EN

Avteh d.o.o. > O Podjetju > Razvojni projekti > UNIsist

Univerzalni sistem za merjenje in nadzor količin snovi (UNIsist)

V zadnjih 24 mesecih smo z predvsem z lastnimi razvojnimi močmi in ob delni pomoči zunanjih izvajalcev uspeli razviti več različnih izdelkov oziroma sistemov na področju merjenja količin.

Namen projekta je bil, da se na temeljih obstoječega lastnega sistema za merjenje in nadzor količin naftnih derivatov na bencinskih servisih razvijenov univerzalen sistem za merjenje in nadzor količin različnih snovi - UNIsist, s katerim bi postali pionirji odprtih / univerzalnih merilno-nadzornih sistemov.

Cilj projekta je bil razvoj novega produkta oziroma ustreznega poslovnega modela, ki bo skladen s sodobnimi tehnološkimi trendi za merjenje in nadzor količin snovi ter trenutnimi reguliranimi okoljskimi standardi.

Rezultati projekta so doprinesli k temu, da bodo produkti podjetja Avteh v prihodnje - neprimerno lažje povezljivi s ključnimi oziroma izbranimi tehnologijami na področju delovanja podjetja, kot doslej.

Predvsem smo se posvetili razvoju visoko funkcionalnega tiskanega vezja z možnostjo interoperabilnosti različnih merilnih sistemov (Uniplat) ter programskega sistema (Unisist), ki bi še povečal zmožnosti na področju kombiniranja različnih merilno regulacijskih sistemov v k uporabniku obrnjeno rešitev.

Izvedene raziskovalno razvojne (RR) aktivnosti: - Razvoj električne sheme vmesnika za AdBlue in UNIplat, vključno s simulacij in testiranjem v programski opremi za simulacijo elektronskih vezij.
- Razvoj tiskanega vezja za prototip vmesnika za AdBlue in UNIplat.
- Razvoj programa za vmesnika za AdBlue in UNIplat.
- Testiranje vseh vmesnikov, analiza testiranj in razvojne korekcije strojne ter programske opreme vseh vmesnikov.
- Razvoj programskega modula, ki se ga namesti na strežnik ali merilno postajo za vmesnik DOMS.
- Prepoznavanje omejitev na programskem vmesniku za DOMS in razširitev programskega vmesnika na splošno platformo Unisist.
- Testiranje programskega vmesnika Unisist.
- Razvoj električne sheme izboljšanega vmesnika za AdBlue in UNIplat, vključno s simulacij in testiranjem v programski opremi za simulacijo elektronskih vezij.
- Testiranje vseh izboljšanih vmesnikov, analiza testiranj in razvojne korekcije strojne ter programske opreme vseh vmesnikov.


Razvoj programa za vmesnik AdBlue je zajemal izdelavo programske opreme za mikrokrmilnik (firmware), ki nadzira delovanje vezja in izvaja pretvorbe signalov. Program za vmesnik spada v kategorijo t. i. vgnezdene programske opreme. Gre za strojno-odvisno kodo, ki neposredno naslavlja različne dele naprave za izvedbo pretvorbe signalov. Uporabljalo se je posebna razvojna orodja za ciljno platformo (v našem primeru je to konkretno Texas Instruments MSP430 serija mikro-krmilnikov). Bistven del razvojnega okolja je prevajalnik za programski jezik C, ki generira kodo za ciljno platformo.

Programski modul za DOMS je knjižnica, ki se namesti kot dodatek programski opremi merilne postaje (ga “kliče”) ter služi kot vmesnik med našim sistemom in informacijskim sistemom naših strank. Cilj je uvoz in izvoz meritev in podatkov o iztočenih količinah. Pri razvoju teh funkcij smo uporabljali splošnejša programska orodja, ki so znana razvijalcem programske opreme , npr. MS Windows platforma, pri čemer pa smo poskušali ohranjati čim večjo stopnjo prenosljivosti v okviru specifikacij. Z drugimi besedami, na novo razvit modul mora vsekakor uporabljati funkcije, potrebne za komunikacijo s sistemom, vendar pa si pri programiranju prizadevamo uporabljati čimbolj standardne pristope in se izogibati nepotrebni uporabi dodatnih knjižnic, kar je tudi ciljno zaradi zagotavljanja čim večje univerzalnosti/funkcionalnosti.

Ugotovili smo, da mora biti tovrstna funkcionalnost zastavljena širše. V osnovi gre namreč za uvoz in izvoz podatkov iz našega centralnega sistema ravno z namenom interoperabilnosti in zato ni smiselno, da se omejimo le na izdelke podjetja DOMS. V tem pogledu bodo morebiti sledile razvojne prilagoditve operacije, ki bodo funkcionalnost rešitve še razširile. Naši razvojniki so uporabili konkretne tehnike programiranja v C programskem jeziku, tehnike programiranja vgnezdenih sistemov in splošnega programiranja ter pregled kode in pomoč pri odpravljanju napak.

Zaradi zahtev po izboljšani funkcionalnosti je zunanji izvajalec izvedel spremembe strojne opreme vmesnika Uniplat. Najpomembnejša je sprememba procesorske enote (mikrokrmilnik), ki omogoča prilagoditev vhodno izhodnih vrat in s tem lažje krmiljenje vmesnika. Sprememba procesorske enote in načina uporabe vhodno-izhodnih vrat zahteva tudi spremembo tiskanine ter vgrajene programske opreme.

UNIplat plošča
Slika 1: Izgled UNIplat plošče


UNIplat testno okolje
Slika 2: Izgled testnega okolja UNIplat


UNIsist vključuje programski paket za merilne postaje. Ta pokriva zajem, shranjevanje, prikaz in posredovanje meritev na centralni strežnik, ki jih generira UNIplat vmesnik ali kak drug vir. Programski paket je sestavljen iz programske opreme za MS Windows kompatibilne industrijske in serverskega dela z SQL bazo podatkov in potrebnimi komponentami za prejem podatkov od postaj. Prejšnjo idejo z DOMS vmesnikom smo nadomestili s splošnejšim konceptom, ki lahko vključuje, vendar ni omejen samo na konkreten DOMS primer – pričakujemo tudi druge podobne prilagoditve in integracije pri strankah z lastnimi specifičnimi potrebami in lastnim viri podatkov. Navsezadnje je pomembna samo oblika podatkov, dokler ta ustreza oziroma jo lahko pretvorimo v oblike, ki jih aplikacije lahko uporabijo z minimalnimi spremembami (vpisi v šifrante ipd.).

UNIsist arhitektura
Slika 3: Primer instalacije in povezav


Dokončen model programske opreme je večnivojska arhitektura sestavljena iz jedra, ki nalaga različne servise in gonilnike. Recimo imamo servis za komunikacijo z Uniplat, servis za spletni vmesnik, servis za prenos podatkov na strežnik, servis za shranjevanje meritev v čakalni vrsti ipd. Podrobneje so servisi implementirani kot programski moduli (COB), ki jih upravlja poseben vgrajen in vedno prisoten servis »Activator«. Razen majhnega osnovnega jedra so vse komponente implementirane kot dinamične knjižnice (DLL) – kosi kode, ki se jih jedro naloži na zahtevo oziroma glede na konfiguracijo »Aktivatorja«. Vsaka komponenta ima potem še lastno konfiguracijo in se jo lahko zamenja in nadgradi ločeno od ostalih. Na ta način je dodana komunikacija z Uniplat vmesnikom in po potrebi z zunanjimi sistemi, kot je (vendar ne omejeno na) DOMS. Gonilniki in servisi so tehnično zelo podobni, razlikujejo pa se v uporabi.

UNIsist postaja
Slika 4: Prikaz modela programske opreme


UNIsist se lahko uporablja tudi kot sistem za neposreden nadzor stanja rezervoarjev (lokalen prikaz) preko vgrajenega spletnega vmesnika, ki je kot že omenjeno eden od servisov.

UNIsist lokalni prikaz
Slika 5: Primer lokalnega prikaza na sistemu UNIsist


Lokalni prikaz se lahko razširi z namenskimi fizično ločenimi napravami, kot so prikazovalniki stanja, ki jih lahko namestimo na primernem mestu za osebje in uporabljajo enega od Unisist servisov. Naprava mora biti povezana v isto lokalno mrežo kot Unisist postaja.

UNIsist display
Slika 6: Dislocirani prikazovalnik stanja


In končno se lahko uporablja tudi za spremljanje gibanja zalog direktno na lokaciji ali kasneje na strežniku – recimo preko opazovanja grafa vrednosti, iz katerega je razvidno normalno gibanje vrednosti ali anomalije.

UNIsist graf
Slika 7: Graf gibanja zalog goriva prikazan s sistemom UNIsist


Pri razvoju programskega modula za namestitev na strežnik ali merilno postajo za vmesnik DOMS smo razširili koncept na splošno izmenjavo podatkov. Za merilno postajo je to sporočanje stanja v rezervoarjih v standardnem formatu, ki ga uporabljajo zunanje naprave na osnovi našega opisa in navodil. Za strežnik smo razvili popolnoma ločen programski modul (web servis) za sporočanje trenutnih stanj na lokacijah in zgodovine meritev. Gre za različne točke integracije (front office/back office). Ti servisi so namenjeni za integracijo različnih partnerskih sistemov (kot npr. blagajniških, računovodskih, sistemov za vodenje zalog itd.), kar je v resnici bila ena prvotnih idej DOMS integracije, ni pa to edini način uporabe.

Delujoč prototip sistema UNIsist smo namestili na industrijski računalnik z najnovejšim Windows OS.

V razvojni projekt je bilo vloženega ogromno znanja, truda in časa, saj smo kot podjetje z le nekaj več kot 10 zaposlenimi, morali vključiti več kot polovico vseh sodelavcev, da smo razvojni projekt pripeljali od idejne zasnove do končnega izdelka, ki bo prinesel nove možnosti in nov elan na področju merilno-nadzornih sistemov.

Tekom teh zadnjih 24 mesecev smo z našo ekipo strokovnjakov in sodelavcev, ob pomoči zunanjih partnerjev ter vsestranski podpori ekipe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo uspeli pripeljati do zaključka zadane razvojne naloge. Vsem sodelavcem in partnerjem, predvsem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se iskreno zahvaljujemo za vložen trud, inovativne zamisli in podporo ob delu na tem razvojnem projektu.

Vrednost celotnega projekta je znašala 381.540,00 EUR, naložbo pa sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v vrednosti 152.414,99 EUR (www.eu-skladi.si).

Logo

Logo

EU